فارسی
فارسی

Thank you for visiting our website,for more information please contact us.

Central Office
Address: No 14, Salary St, Andarzgoo Blvd, Farmanieh, Tehran, Iran

Tel: +9821 2645 8523 , +9821 2645 8718 , +9821 2268 6493 , +9821 2268 9083

Central Store
Address: No 303 and 305, Pamenar St, Tehran, Iran
Postal Code: 1117635441

Tel: +9821 331 116 83 , +9821 339 139 60 , +9821 339 18006

Store #1
Address: No 201, Iran Steel Business Center, 4th Km of karaj old Rd, Tehran, Iran
Postal Code: 1386853458

Tel: +9821 663 90 521

Contact us

Word or PDF file only

با تشکر از شما جهت مشاهده وب‌سایت این شرکت، جهت تماس با ما و یا طرح سوالات خود از اطلاعات تماس زیر استفاده نمایید.

Central Office
Address: No 14, Salary St, Andarzgoo Blvd, Farmanieh, Tehran, Iran

Tel: +9821 2645 8523 , +9821 2645 8718 , +9821 2268 6493 , +9821 2268 9083

Central Store
Address: No 303 and 305, Pamenar St, Tehran, Iran
Postal Code: 1117635441

Tel: +9821 331 116 83 , +9821 339 139 60 , +9821 339 18006

Store #1
Address: No 201, Iran Steel Business Center, 4th Km of karaj old Rd, Tehran, Iran
Postal Code: 1386853458

Tel: +9821 663 90 521

Contact us

WORD یا PDF فایل

باشه

Copyright Ⓒ 2016. SOREN STEEL ASIA Co. All rights reserved.